Et mystisk dødsfald i Ansager

2a. Ulykke, drab eller rovmord

Vestkysten 27. november 1918

Den mystiske begivenhed i barakken i Ansager og Politiets skandaløse smøleri med undersøgelsen.

Ansager, tirsdag

Endelig tirsdag aften ved halv seks tiden, efter at liget af den gamle arbejder, Peder Knudsen, har henligget i 3 - tre - døgn, efter at ulykken eller ugerningen er foregået, kunne man nå til at få det legale ligsyn foretaget. Man synes således ikke at have haft særlig stor hastværk for at komme til bunds i denne mærkelige og højst mystiske særlig stor hastværk for at komme til bunds i denne mærkelige og højst mystiske affære, som ikke uden grund har sat gemytterne derude på egnen i stærk bevægelse. Det var selvfølgelig ganske mørkt på dette sene tidspunkt, da herredsfuldmægtig Miihlensteth-Riis og kredslæge Jakobsen Varde, ledsaget af politibetjent Andersen nåede til gerningsstedet.

Ved lyset fra en cykellygte blev terrainet uden om barakken undersøgt, men dette var jo for længst så gennemtrampet af de mange nysgerrige, der i de tre forløbne dage har færdedes ved stedet, at man ikke i dette kunne finde spor, der kunne stadfæste hverken det ene eller andet. Kredslægen undersøgte derefter liget, men kunne selvfølgelig under de stedlige forhold eller ved den mangelfulde belysning ikke danne sig en absolut mening, om hvorvidt slaget, hvoraf liget bar så uhyggelige spor, og som i forbindelse med den stærke nattekulde havde forårsaget døden, stammede fra et fald, eller om det var tilføjet ved voldeligt overfald.

Efter et foreløbigt skøn var kredslægen tilbøjelig til at mene at de svære læsioner i ansigtet var følger af et ulykkestilfælde, men for om muligt at komme til fuld klarhed blev det besluttet, at liget skulle føres til Varde og der underkastes obduktion.Det ville være rart, om dødsfaldet skyldtes et ulykkestilfælde og ikke en ugerning, og for beboerne ville det måske virke beroligende, om man kom til det resultat ved obduktionen, men det, vel at mærke, kun hvis man samtidig kunne finde tegnebogen og pengene, om hvilke man er så sikker på, at den afdøde skulle være i besiddelse.

I søndags undersøgte sognefogeden liget for at finde disse, og mandag ledte en svoger til den afdøde efter pengene, og tirsdag aften ved obduktionen gennemsøgte kredslægen hans lommer, men alle disse gange med et absolut negativt resultat. Det eneste af værdi, man fandt på ham, var hans ur, som blev overgivet svogeren.

Når liget nu i morgen, onsdag, bliver ført til Varde, må man vel antage, at politiet anstiller en grundig eftersøgning i barakken blandt alt det meget skrammel og i sengen for om muligt at finde de fatale penge. Og findes disse ikke, da vil man ikke kunne frigøre sig for den tanke, at man her står overfor et voldeligt overfald, for at bruge et mildt udtryk.

Obduktionen

Efter obduktionen blev forskellige afhørt, uden at man dog fik noget videre frem. Det oplystes at den afdøde Peter Knudsen er født i Lerskov den 12. juli 1848 og således fyldt 70 år. Han havde arbejdet i Skovlund om lørdagen og kørt med en af firmaets kuske hjem til Ansager, hvortil de var kommet ved 6-tiden.

Herredsfuldmægtigen og kredslægen returnerede straks efter obduktionen og forhøret til Varde, hvorimod politibetjent Andersen forbliver i Ansager til i morgen for at besørge det videre fornødne ved ligets forsendelse til Varde og antagelig undersøge barakken.

En udtalelse fra politiet.

Vi har opsøgt herredsfogeden for at høre politiets mening om den stedfundne begivenhed. Herredsfogeden var imidlertid i retten, og vi talte derfor med fuldmægtigen, der sammen med kredslægen har foretaget ligsynet. At sige noget afgjort er ikke muligt før efter obduktionen, men alt tyder på et ulykkestilfælde. Den afdødes bankbog fandtes i barakken.

Men pengene som den afdøde havde fået udbetalt?

Ja, de er ikke fundne endnu, men i dag er politibetjenten ude. Liget bliver fjernet og så kan han først komme til at undersøge barakken. Liget bliver i dag ført til Varde sygehus og her foretages obduktionen.

Hvornår?

Antagelig i morgen.

Også kredslægens udtalelser går ud på, at der efter al sandsynlighed foreligger et ulykkes­tilfælde. Der ses tydelige mærker af jord og snavs på tøjet og hænderne, som viser at den afdøde har kravlet op ad skråningen, siger kredslæge Jacobsen. Såret i hovedet svarer til at han har slået det mod jorden.

Gangen i ulykkestilfældet er øjensynlig den, at den afdøde er kommet hjem, har hængt sin overfrakke op og er gået uden for. Her er han falden om. Er atter kommen ind i barakken og enten bedøvet af slaget eller anden årsag, sunken om på gulvet. Liget vil imidlertid blive obduceret, men jeg nærer som sagt ingen tvivl om, at der foreligger et ulykkestilfælde.

Skandaløs langsomhed fra politiets side

Vi finder at det fortjener den skarpeste påtale, at politi­myndighederne har behandlet denne sag med en så skandaløs langsomhed som tilfældet er. Politiet kunne ikke på forhånd vide hvordan sagen forholdt sig. Alligevel undlod man døgn efter døgn at foretage sig noget virkeligt til sagens opklaring. Og det er givet: Foreligger der mord, så har politiets utrolige smøleri i hvert fald vanskeliggjort opdagelsen i en overordentlig grad. Egnens befolkning er ikke tjent med slig optræden fra politiets side.

Fortsættes ...

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1